Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse- og sosialfag

Utdanningen er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell og gir deg kompetanse som er viktig i arbeid med eldre.

 Helse, aldring og aktiv omsorg  gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette helsefremmende, rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid.
Utdanningen legger vekt på hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre oppfatter alderdom, hvilke akutte sykdommer og skader eldre kan få, og hvilke progredierende og kroniske sykdommer som er vanlige i alderdommen. Du skal også kunne bidra med å gi helhetlig omsorg som sikrer god livskvalitet i eldre år.

Faglig innhold:
Modul 1: Felles innholdsdel: Grunnelementer i helse- og sosialfagsarbeidet og samfunnsfaglige emner
Modul 2: Aldring og sykdommer: Eldre menneskers livsvilkår, somatiske sykdommer, aldersdemens og psykiske
Modul 3: Forebygging, rehabilitering og omsorg
Modul 4: Organisering og yrkesutøvelse
Modul 5: Fordypning
Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvarende.

Med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan aktuelle arbeidsområder blant annet være på sykehjem, skjermet avdeling, dag-avdeling, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling, hjemmesykepleien, omsorgsboliger og på hospice.

Opptakskrav

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  2. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
helse, aldring og aktiv omsorg: