Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Rehabilitering

Helse- og sosialfag

 

Rehabilitering er en fagskoleutdanning for deg som ønsker en breddekompetanse innen rehabilitering, både på individnivå og systemnivå. 

Utdanningen fokuserer på brukernes perspektiv, funksjonshemming og redusert funksjonsevne, deltakelse og likestilling, funksjons- og mestringsevne, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, brukerrollen, individuell plan og helhetlig tenkning og planlegging av rehabilitering som virksomhet.

Utdanningen har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

  • Å forstå årsakene til funksjonsnedsettelse og funksjonshemming og hva det innebærer for enkeltmennesket.
  • Å ha kunnskap om habilitering og rehabilitering og om aktuelle hjelpemidler.
  • Å kunne kommunisere og samarbeide med bruker, pårørende og andre yrkesutøvere.
  • Å kunne delta i forebygging, behandling og omsorg for hver enkelt bruker.
  • Å vektlegge tverrfaglig samarbeid.
  • Å vektlegge etikk og kunne forstå hvor viktig verdighet er for det enkelte mennesket.

Utdanningen har praksis i 10 uker med veiledning som skal gi rom for faglig utvikling og refleksjon.

Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og andre med relevant utdanning/yrkespraksis.

Arbeidsmarkedet:
Det er en økning i antallet og endring i brukergruppene/tjenestemottakerne. Det er en endring i oppgavefordelingen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Det krever mere spisskompetanse for å kunne møte behovet i befolkningen.

Opptakskrav

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  2. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
rehabilitering: